Regularmin Akademii

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez Akademię Fryzart.

Organizatorem szkoleń jest Akademia Fryzart z siedzibą przy ul. Sławomira 4, 71-606 Szczecin, P.H. POLWELL Wojciech Bukowski, NIP 851-154-97-77, REGON 811631359.

Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi

2. Definicje

Klient – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Klient nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.
Organizator – Akademia Fryzart.
Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie przez Klienta pisemnej bądź e-mailowej (pod adresem: [email protected]) informacji o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
Uczestnik – osoba, która poprzez przesłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu, za które została wniesiona opłata.
Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia w uzgodnionym miejscu i czasie.
Szkolenie zamknięte – organizowane na zamówienie dla ściśle określonej grupy odbiorców i realizowane jako pojedyncze szkolenia lub jako programy doskonalenia.
Zgłoszenie – podanie swoich danych w siedzibie Akademii Fryzart, telefonicznie lub przesłanie zgłoszenia e-mailem.
Strona Organizatora – strona https://akademiafryzart.pl.

3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu otwartym, zamkniętym.

Informacja o organizowanych szkoleniach przez Akademia Fryzart przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym w formie:

 • oferty publikowanej na stronie internetowej: https://akademiafryzart.pl, poprzez przedstawicieli Fale Loki Koki oraz poprzez Facebooka
 • oferty zawierają opis szkolenia wraz z datą i miejscem jego realizacji oraz ceną,
 • działań promocyjno-sprzedażowych (mailing, ulotka, baner).

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału poprzez przedstawiciela Fale Loki Koki, przesłanie formularza zgłoszenia mailem: [email protected] lub zgłoszenie telefoniczne.

 1. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Akademia Fryzart zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
 2. Warunki płatności

Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczoną w korespondencji pomiędzy Akademią a Uczestnikiem w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie.

W cenie szkolenia otwartego i zamkniętego Uczestnicy otrzymują od Organizatora: materiały szkoleniowe w formie drukowanej bądź elektronicznej, Zaświadczenie/Certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.

Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem na konto wskazane na fakturze VAT, kartą lub gotówką u Przedstawiciela Fale Loki Koki nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Tytuł przelewu powinien zawierać numer faktury VAT, temat oraz datę szkolenia.

Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom drogą elektroniczną na wskazany przez uczestnika/klienta adres e-mail lub poprzez Przedstawiciela Fale Loki Koki.

4. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Jednakże Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.
 2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Klienta/Uczestnika. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail lub numer telefonu wskazany w zgłoszeniu.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient otrzymuje zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.

5. Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga przesłania jej e-mailem: [email protected]
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem Klient/Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 1. Odwołanie zgłoszenia przez Klienta/Uczestnika w terminie krótszym niż 14 dni przed szkoleniem lub brak udziału w szkoleniu skutkuje obciążeniem go całością kosztów szkolenia.
 2. W razie nieprzewidzialnych okoliczności dopuszczalna jest ewentualna zmiana uczestnika szkolenia.

6. Reklamacje

 1. Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej. Reklamacja powinna być złożona w terminie nieprzekraczającym 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Zgłoszenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego można dokonać w następujących formach: pisemnie na adres: Akademia Fryzart ul. Sławomira 4, 71-606 Szczecin, lub na adres e-mail: [email protected]
 1. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje do 14 dni od daty wpływu do siedziby firmy a o ich rezultacie powiadomi niezwłocznie Klienta/Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.

7. Rabaty

Akademia Fryzart dla uczestników szkoleń może udzielać rabatu w wysokości określanej każdorazowo w ofercie handlowej.

8. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest Wojciech Bukowski POLWELL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sławomira 4 w Szczecinie (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021r.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących w szczególności – zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do nowych przepisów prawa.